Algemene voorwaarden

Artikel 1, Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Monique van de Bilt, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent en hbo voedingsdeskundige, handelende als zelfstandig gewichtsconsulent; Cliënt: Degene aan wie door de gewichtsconsulent advies wordt gegeven; Arts: Huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen; Praktijkadres: Acacialaan 26, 3901 XC Veenendaal

Artikel 2, Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt op persoonlijk verzoek als op basis van een formele verwijzing door een arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt. Dit is altijd in overleg met de cliënt.

Artikel 3, Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip een bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, of geen bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om consult aan de cliënt in rekening te brengen. Afspraken op een dag volgend op een zondag, of op één of meer erkende feestdagen gaat het termijn van 24 uur in om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 4, Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mee welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen.

De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien er zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Per 1 januari van elk kalenderjaar kunnen de tarieven worden aangepast.

Artikel 5, Intellectueel eigendom

De gewichtsconsulent behoudt ten allen tijden alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent niet worden gekopieerd, worden doorgegeven of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt te worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn aan de cliënt zelf.

Artikel 6, Behandeling

De gewichtsconsulent dient de cliënt duidelijk te informeren over het voorgestelde voedingsadvies. De cliënt dient de gewichtsconsulent alle benodigde informatie te verschaffen om een juist voedingsadvies op te kunnen stellen. De gewichtsconsulent geeft een deskundig advies. Indien nodig wordt, met toestemming van de cliënt, overlegd gepleegd met collega of andere hulpverleners. De privacy wordt ten alle tijde gerespecteerd. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Algemene Voorwaarden Healthy food & jij

Healthy food & jij

Ook de cliënt dient het privé-leven van de consulent te respecteren. Tijdens de behandeling wordt een dossier bijgehouden van het begeleidingstraject. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier en tegen een vergoeding kan de cliënt een kopie krijgen van dit dossier.

Artikel 7, Betaling

De betaling dient door de cliënt aan de gewichtsconsulent contant of per pin te geschieden na elk behandelconsult. De cliënt krijgt een factuur, of verzamelfactuur van de consulten toegestuurd per mail. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Restitutie van het geld van de consulten is niet mogelijk.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De gewichtsconsulent heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet van op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9, Aansprakelijkheid

Het advies van de gewichtsconsulent is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, welke voortvloeit uit aansprakelijkheid waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent ten allen tijden beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult.

De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect. De cliënt verklaart zich ervan bewust te zijn dat de consulent niet beschikt over expertise op medisch gebied. Indien de cliënt tijdens of binnen een periode van een half jaar na afloop van de behandeling door de consulent wordt behandeld door een arts zal hij deze voor de aanvang van de behandeling informeren over de behandeling door de consulent.

Powerwalken. Monique van de Bilt is gecertificeerd Powerwalk coach.

  • Door mee te doen met een gratis proefles ga je akkoord met deze voorwaarden.
  • De Powerwalk coach behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, zoals onweer, storm, sneeuw of ijzel, extreme hitte, kan een training worden afgelast.
  • De betalingen dienen te geschieden per pin. De geldigheidsduur van de rittenkaart is 4 maanden na datum uitgifte.
  • Deelname aan een Powerwalk training geschiedt geheel op eigen risico. De Powerwalk coach is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
  • De Powerwalk coach is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door de Powerwalk coach georganiseerde activiteiten.
  • Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
  • Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raad ik je aan om eerst advies te vragen bij een arts.
  • De Powerwalk coach behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
  • Je verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van de Powerwalk coach.
  • Je stemt ermee in dat jouw gegevens door de Powerwalk coach bewaard zullen worden. De Powerwalk coach verklaard hierbij dat de gegevens niet ter inzage aan derden  zullen worden gegeven met het oog op de privacywetgeving.

Artikel 10, Klacht

Wanneer de cliënt een klacht heeft probeert hij deze in eerste instantie met de behandelend gewichtsconsulent te bespreken. Mocht de cliënt er niet uit komen, dan kan hij gebruik maken van de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten.

Artikel 11, Toepasselijk recht en forumkeuze Behoudens in gevallen waarin de sector kanton van de rechtbank bevoegd is, is alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.